MAXXGIFF/The Elderly
The Elderly Older persons การที่จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดีทั้งกาย และใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเหมาะสม ผู้สูงอายุควรต้องได้รับโภชนาการที่เพียงพอ
The Elderly
Best Health Best Life Together.
ღღ ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สมศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
➣ จงยิ้มให้โลก แล้วโลกจะยิ้มให้คุณ
ღღ จงมองโลกในแง่ดี
อยู่ในโลกอย่างมีชีวิตชีวา
➣ จงยิ้มให้โลก แล้วโลกจะยิ้มให้คุณ

➣ ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19
➣ ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคน กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก ควรปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พัก อยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และเมื่อมีอาการป่วยต้องรีบรายงานแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มเสี่ยงนี้

➣ สิบจังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา บุรีรัมย์ เชียงราย นครศรีธรรมราช และชลบุรี
◉ คำแนะนำจาก
จากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention หรือ CDC) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้สูงวัย
➣ หลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับผู้สูงอายุ และไม่ให้ผู้สูงอายุไปสัมผัสมือ และร่างกายของคนอื่น
➣ ให้ผู้สูงอายุล้างมือ หรือล้างมือให้ผู้สูงอายุด้วยสบู่นาน 20 วินาที หากไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ได้
➣ ทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้สูงอายุสัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน (อาจจะวันละมากกว่า 1 ครั้ง)
ไม่พา หรือปล่อยให้ผู้สูงอายุไปรวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรม หรือไปที่สาธารณะที่มีคนอยู่รวมกันเยอะๆ
➣ หากมีโรคประจำตัวที่ต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเป็นประจำ ลองสอบถามแพทย์ประจำตัวดูว่ามีความจำเป็นต้องไปพบแพทย์ด้วยตัวเองหรือไม่ สามารถสั่งจ่ายยาออนไลน์โดยส่งยามาให้ที่บ้าน หรือให้ผู้ป่วยรับยาได้เองที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปโรงพยาบาล รวมถึงสอบถามแพทย์ด้วยว่าสามารถซื้อยามาเก็บตุนไว้โดยไม่ต้องออกไปซื้อยาบ่อย ๆ เหมือนเดิมได้หรือไม่
➣ ระมัดระวังในการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวด้วย แม้ว่าจะปลอดภัย แต่อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตได้ คนในครอบครัวยังต้องดูแลเอาใจใส่ พูดคุย หรือใครที่อยู่ห่างไกลจากผู้สูงอายุที่เป็นญาติผู้ใหญ่ ยังควรโทรหา หรือวิดีโอคอลถามสารทุกข์สุกดิบบ้าง
➣ หลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุใช้บริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า เป็นต้น
➣ งดกิจกรรมการเดินทางร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ เช่น ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ ขึ้นเรือสำราญ เป็นต้น
➣ หากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก เช่น ไปซื้อของ เลือกไปที่ที่มีคนน้อยกว่า เช่น เลือกไปซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ มากกว่าไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกับคนจำนวนมากให้ได้มากที่สุด
➣ หากมีอาการผิดปกติในร่างกาย เช่น มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบติดต่อลูกหลานทันที โดยลูกหลานอาจตั้งเบอร์โทรด่วน แล้วโทรเข้าเบอร์ลูกหลานทันทีเอาไว้ในกรณีฉุกเฉินได้

◉ เมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนของชีวิต
ღღ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่ารูปแบบใดก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งนั้น หากรู้จักความเหมาะสมของร่างกายตัวเอง
🤘🏼
ღღ สำหรับผู้สูงอายุ
➣ พยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
➣ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย


➣ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
➣ จะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
➣ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมของคนๆ นั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม
➣ ยิ่งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอด ตับ ไต ฯลฯ ยิ่งเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
➣ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อสังเกตว่าอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำลงตามวัยนั่นเอง
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
●➤ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
➣ ร่างกายย่อมเสื่อมลงไปตามกาลเวลา
➣ ความเสื่อมของแต่ละคนจะมีเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน
➣ ด้วยปัจจัยที่หลากหลาย

➣ ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ โรคหรือความเจ็บป่วย
➣ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งอาหาร อาชีพ ความเครียด การนอนหลับพักผ่อน การออกกำลังกาย

●➤ เพราะฉะนั้นการรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อม
➣ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจ
➣ เพื่อจะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

✨✨✨ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
➣ ร่างกายย่อมเสื่อมลงไปตามกาลเวลา
➣ ความเสื่อมของแต่ละคนจะมีเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน
➣ ด้วยปัจจัยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ โรคหรือความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งอาหาร อาชีพ ความเครียด การนอนหลับพักผ่อน การออกกำลังกาย
●➤ เพราะฉะนั้นการรู้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเสื่อมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรใส่ใจเพื่อจะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

◉ อารมณ์ซึมเศร้า (Depression)
โรคซึมเศร้าสำหรับวัยสูงอายุ มีโอกาสเป็นได้มากกว่าวัยอื่น เพราะการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและบทบาทในสังคม หากผู้สูงอายุรับไม่ได้กับภาวะที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ส่งผลให้เกิดอาการเบื่อหน่าย หมดกำลังใจ ขาดความรัก รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าและไม่มีใครต้องการ
➤ ดังนั้นควรหมั่นสังเกตผู้สูงอายุที่ใกล้ชิด หากมีภาวะแยกตัว เบื่อหน่าย หรือทุกข์ใจ ไม่ควรละเลย รีบปรึกษาแพทย์ทันที และควรหมั่นให้กำลังใจ เปิดโอกาสให้ตัดสินใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของครอบครัว เพื่อป้องกันผู้สูงอายุจากภาวะซึมเศร้า
◉ การล้ม (Fall)
การล้มเป็นปัญหาที่พบบ่อยและอันตรายมากในวัยสูงอายุ เนื่องจากสูญเสียการทรงตัว เพราะสมอง กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อเกิดความเสื่อม การได้ยินและมองเห็นลดลง ทำให้มีโอกาสลื่นล้มได้ง่าย ซึ่งการบาดเจ็บมีตั้งแต่เล็กน้อยไปถึงขั้นรุนแรง พิการและเสียชีวิตได้
➤ ดังนั้นจึงควรดูแลใส่ใจและหมั่นสังเกตการทรงตัวของผู้สูงอายุ
◉ สมองเสื่อม (Alzheimer’s Disease)
ภาวะสมองเสื่อมสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการรู้คิด (Cognitive Function) ซึ่งเป็นกระบวนการรับรู้ เรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากสมองทำหน้าที่ผิดปกติไปจากเดิม เสื่อมลงจากการที่อายุมากขึ้น โรคต่าง ๆ อาทิ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึมเศร้า โรคทางระบบประสาท เป็นต้น รวมถึงพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยเช่นกัน
➤ ดังนั้นการกระตุ้นการรู้คิดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จึงมีประโยชน์อย่างมาก เช่น จับคู่ภาพ ทายคำ ต่อจิ๊กซอว์ วาดรูป หมากรุก เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการคิด อ่าน สมาธิ ความจำ โดยมุ่งเน้นขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมากกว่าผลของกิจกรรม
◉ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle Weakness)
ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพราะจำนวนขนาดและเส้นใยของกล้ามเนื้อบวกกับกำลังการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง ทำให้เคลื่อนไหวไม่คล่องตัว ซึ่งอาการอ่อนแรงมีหลายระดับ ตั้งแต่กำมือแน่น กำมือไม่แน่น ไปจนถึงการยกขา บางคนเมื่อเป็นแล้วอาจมีอาการช่วงสั้น ๆ แล้วหายไป แต่บางครั้งไม่มีสัญญาณเตือนและมีอาการรุนแรงได้เช่นกัน
◉ เดินช้า (Changes in gait)
การเดินที่ช้าลง การก้าวเท้าที่สั้นลง เนื่องจากความเสื่อมของเนื้อเยื่อข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ การประหยัดพลังงานที่ใช้ในการยืน เดิน อีกทั้งเมื่อผู้สูงอายุเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลบางครั้งไม่สามารถเดินได้
➤ ดังนั้นการออกกำลังกายด้วยการเดินวันละ 20 – 30 นาทีทุกวัน โดยใส่เครื่องพยุง เช่น ข้อเท้าและข้อเข่า เลือกรองเท้าที่เหมาะกับการเดิน ย่อมช่วยป้องกันการล้มและการบาดเจ็บของข้อต่าง ๆ ได้
➤ นอกจากนี้ความเร็วในการเดินยังเป็นตัวพยากรณ์อายุขัย (Mortality) ได้ด้วย โดยพบว่าผู้สูงอายุในวัย 75 ปีที่เดินช้าเสียชีวิตเร็วกว่าผู้สูงอายุที่เดินด้วยความเร็วปกติถึง 6 ปี และเสียชีวิตเร็วกว่าผู้สูงอายุที่เดินเร็ว 10 ปี
◉ ประสาทสัมผัส (Sensory changes)
➤ หู การได้ยินลดลง มีอาการหูตึงมากขึ้น การเสื่อมของอวัยวะในหูชั้นในมีมากขึ้น เสียงพูดเปลี่ยนไป เพราะกล้ามเนื้อกล่องเสียงและสายเสียงบางลง ระดับเสียงสูงจะได้ยินน้อยกว่าระดับเสียงต่ำ
➤ ตา การมองเห็นไม่ดีเหมือนเคย เนื่องจากรูม่านตาเล็กลงและตอบสนองต่อแสงลดลง หนังตาตก แก้วตาเริ่มขุ่นมัว เกิดต้อกระจก ลานสายตาแคบ กล้ามเนื้อลูกตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง สายตายาว เวลามืดหรือกลางคืนการมองเห็นจะไม่ดี ตาแห้งและเยื่อบุตาระคายเคืองง่าย
➤ จมูก การดมกลิ่นไม่ดีเหมือนเดิม เนื่องจากเยื่อบุโพรงจมูกเสื่อม ต่อมรับรสทำหน้าที่ลดลง การรับรสของลิ้นเสียไป อาจเกิดภาวะเบื่ออาหาร โดยรสหวานจะเสียก่อนรสเปรี้ยว รสขม และรสเค็ม
◉ ระบบขับถ่าย (Changes to excretory system)
จากการเสื่อมของเซลล์และกล้ามเนื้อหูรูดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาระบบขับถ่าย
➤ ปัสสาวะ มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะบ่อย ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าและรุนแรงกว่าผู้ชาย เนื่องจากหมดประจำเดือนถาวร ทำให้ขาดฮอร์โมนเพศ
➤ อุจจาระ ไม่สามารถกลั้นอุจจาระได้ ที่สำคัญคือท้องผูกเป็นประจำ เนื่องจากกระเพาะอาหารและลำไส้ลดการบีบตัวตามอายุ เคลื่อนไหวน้อย ไม่ออกกำลังกาย ทานผักผลไม้น้อย ดื่มน้ำน้อย รวมถึงอาจเป็นจากผลข้างเคียงของยาที่ทานเข้าไป
◉ กระดูกพรุน (Senile Osteoporosis)
ปัญหากระดูกของผู้สูงอายุ คือ แคลเซียมจะสลายออกจากกระดูกมากขึ้น ทำให้น้ำหนักกระดูกลดลง เปราะ หักง่าย ความยาวกระดูกสันหลังลดลง หมอนรองกระดูกบางลง หลังค่อมมากขึ้น ความสูงลดลง เคลื่อนไหวข้อไม่สะดวก ตึง แข็ง อักเสบ ติดเชื้อง่ายขึ้น
➤ ดังนั้นหากออกกำลังกายประจำจะช่วยลดความเบาบางของมวลกระดูกได้ รวมทั้งการทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง
◉ ท่าทรงตัว (Posture change)
ท่าทางของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันมีความสำคัญ เพราะอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายต้องทำงานร่วมกัน ที่สำคัญท่าทรงตัวที่ดีส่งผลต่อความคล่องตัวในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งปัญหาที่พบค่อนข้างบ่อย เช่น เดินแอ่นหลัง เดินหลังค่อม เดินเซ ก้าวเท้าสั้นลง ขณะก้าวปลายเท้าจะออกด้านข้างมากกว่าหนุ่มสาว เป็นต้น ซึ่งสามารถทำให้ดีขึ้นได้โดยการทำกายภาพ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละบุคคลด้วย
◉ ความอึด (Endurance)
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นความอึดย่อมลดลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่ออายุ 25 ปี และอายุ 35 ปีขณะที่ขึ้นบันไดในจำนวนขั้นที่เท่ากัน ความอึดอาจไม่เท่ากัน ในวัย 35 ปีอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นและอดทนได้น้อยกว่า เป็นต้น
➤ เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ อย่างการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะ ๆ จะช่วยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและการทำงานของปอด เนื่องจากมีการใช้ออกซิเจนสันดาปไขมันสร้างพลังงานให้กล้ามเนื้อ เป็นต้น โดยต้องเลือกชนิดการฝึกที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อม

◉➤ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมวัย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดียามสูงวัย
❥ การทำให้มีอายุยืนยาว
❥ การที่จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข ย่อมหมายถึงว่า ผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพดีทั้งกาย และใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเหมาะสม
❥ กล่าวคือ เป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับประโยชน์จากสังคมเสมอเหมือนสมาชิกอื่นๆ ในสังคม
❥ การที่จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะดังกล่าวได้ในสังคมจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุเองด้วย มิใช่หน้าที่ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ

❥ Family, Love, Warmth, Happiness
ส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงวัย
ღღ การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงวัย
➣ ส่งเสริมกำลังของกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย
➣ ฝึกเดินให้ถูกต้อง ฝึกกระดกข้อเท้าขึ้น
➣ ปรับพฤติกรรมส่วนตัว เช่น

เคลื่อนไหวหรือลุกจากเตียงอย่างช้า ๆ
ลุกขึ้นยืนช้า ๆ
ไม่เดินเข้าไปในบริเวณที่เปียกน้ำ
◉➤ สารอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพแนะนำ
◉➤ เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน
➢ อย่างลืมใส่ใจดูแลสุภาพ

◉➤ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมวัย

➢ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดียามสูงวัย

◉➤ สารอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพแนะนำผู้สูงอายุ

◉➤ ทางเลือกหนึ่ง
ที่อาจช่วยผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีได้...

◉➢ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และ สุขอนามัยที่ดี

➢ ลองตรวจสอบสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์ ➢ ของคุณและคนที่คุณรัก ●➤ [▼]

✔ แคลเซียม

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]
✔ งาดำ

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]
✔ โคลีน และวิตามิน บี

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ ลูทีน ซีแซนทีน

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (ชาย)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ วิตามินรวมและแร่ธาตุ (หญิง)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ ถั่งเช่า (ชาย)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ ถั่งเช่า (หญิง)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]


✔ สารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ เรสเวอราทอล (สารสกัดจากเปลือกองุ่นแดง)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ ขมิ้นชัน

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ สารสกัดจากชาเขียว อีจีซีจี

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ โคเอนไซม์ คิวเทน

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ แอสตาแซนธิน

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ ขิง

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ โกโก้

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ น้ำมันมะกอกธรรมชาติ สกัดเย็น

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ พรมมิ (บาโคพา มอนนิเอริ)

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]

✔ วิตามินซี, อะเซโรล่า เชอร์รี่, เบต้า-กลูแคน, ซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์, สารสกัดจากเห็ดหลินจือ, เห็ดยามาบูชิตาเกะ, เห็ดไมตาเกะ

ดูข้อมูล สั่งซื้อ

 [▶ที่นี่◀]


ผลิตภัณฑ์แนะนำ
Recommended products
▷ คลิกดูข้อมูลสินค้าแนะนำในหมวดหมู่อื่น ๆ 🔽Contact
สั่งซื้อ สอบถาม หรือสมัครสมาชิก
เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้า
ติดต่อโดยตรงได้ทันทีที่ ◉ ปุ่มโทร
หรือเพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ ◉ ปุ่มไลน์
หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วกดส่งถึงเรา
ชัยวัฒน์ ทวีวิวัฒน์กุล
คลิก โทร. ◉ 062 497 5450
คลิก ไลน์ ไอดี: ◉ kunsue-chaiwat
Email: [email protected]
Visit 6696 
Presented by maxxgiff.com
  โทร   สอบถาม